தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

யாணைமாமா


யாணை மாமா
யாணை மாமா
எங்கே போறிங்க

என்னையும் தான்
கோவிலுக்கு
கூட்டி போங்களேன்

குதிரை அண்ணா
குதிரை அண்ணா
எங்கே போறிங்க

கொள்ளு தின்ன
என்னையும் தான்
கூட்டி போங்களேன்

பூனைக் குட்டி
பூனைக் குட்டி
எங்கே போறிங்க

பால் குடிக்க
என்னையும் தான்
கூட்டி போங்களேன்

சிங்க ராஜா
சிங்க ராஜா
எங்கே போறிங்க

சர்க்கசுக்கு
என்னையும் தான்
கூட்டி போங்களேன்

- ஆசிரியர் :வெபிரசன்னக் குமார்


35/77