தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

மான் குட்டி


துள்ளித் திரியும் மான்குட்டி
துள்ளித் திரியும் மான்குட்டி

கொம்பு கொண்ட மான்குட்டி
குதிக்கும் நல்ல மான்குட்டி

காட்டில் வாழும் மான்குட்டி
இலையைத் தின்னும் மான்குட்டி

ஓடியாடும் மான்குட்டி
ஒன்றாய் வாழும் மான்குட்டி

- ஆசிரியர் :வெ. பிரசன்னக் குமார்


61/77