தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

மழை


மழையே மழையே வா வா
மனதில் இன்பம் தா தா

பயிரை வளர்க்கும் மழையே வா
பசுமை கொஞ்சும் வளத்தைத் தா

குடிநீர் பஞ்சம் தீரவே வா
குளமும் கிணறும் நிரம்பவே வா

பஞ்சம் பட்டினி போக்கவே வா
பாரினில் செல்வம் சேர்க்கவே வா

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


22/77