தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

பள்ளிக்கூடம்


பள்ளிக் கூடம் போகலாம்
பாடம் கொஞ்சம் படிக்கலாம்

பாட்டுப் பாடி ஆடலாம்
பரிசை அள்ளிச் செல்லலாம்

உடற்பயிற்சி செய்யலாம்
உடலை வளிமை யாக்கலாம்

நாலு நன்பர் கிடைக்கலாம்
நாளை அறிஞன் ஆகலாம்

- ஆசிரியர் :*


50/77