தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

நாய்க்குட்டி


கருப்புநிற நாய்க்குட்டி
காவல் செய்யும் நாய்க்குட்டி

கள்ளமில்லா நாய்க்குட்டி
கடமையாற்றும் நாய்க்குட்டி

நன்றியுள்ள நாய்க்குட்டி
நன்மை செய்யும் நாய்க்குட்டி

வாலை ஆட்டும் நாய்க்குட்டி
செல்லப் பிராணி நாய்க்குட்டி

உண்மை வாய்ந்த நாய்க்குட்டி
உள்ளம் கவர்ந்த நாய்க்குட்டி

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


25/77