தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

சின்ன பாப்பா


சின்ன பாப்பா சின்ன பாப்பா
சீக்கிரம் ஓடி வா
சிங்கம் புலி யாணை கரடி பார்க்கலாம்

குட்டி பாப்பா குட்டி பாப்பா
குதிச்சு ஓடி வா
குரங்கு கூட்டம் குதிரை மானும் பார்க்கலாம்

- ஆசிரியர் :வெபிரசன்னக் குமார்


34/77