தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

எறும்பு


எறும்புக் கூட்டம் பாருங்கள்
என்ன ஒழுங்கு பாருங்கள்

வரிசையான பயனத்தின்
வாழ்க்கை முறையை போற்றுங்கள்

சுறு சுறுப்பாய் எறும்பிது
சோம்பல் தனத்தை வெறுக்குது

வேண்டுமளவு சேமித்து
மகிழ்ச்சியாக வாழுது

உழைப்பினாலே உயர்கின்ற
உண்மை நமக்குக் கூறுது

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


20/77