தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

அணிலே அணிலே ஓடி வா


அணிலே அணிலே ஓடிவா
அழகு அணிலே ஓடிவா

கொய்யாமரம் ஏறிவா
குண்டுப்பழம் கொண்டுவா

பாதிப்பழம் என்னிடம்
மீதிப்பழம் உன்னிடம்

கூடிக்கூடி இருவரும்
கொறித்துக் கொறித்துத் தின்னலாம்

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


6/77