ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்


வ்வாஸாய விஷ்ணுரூபாய
வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே
நமோ வை ப்ரஹ்ம நிதயே
வாஸிஷ்டாய நமோ நம
ஸ்ரீ குரு ஸ்துதி
குரு ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணு
குரு்தேவோ மஹேச்வர
குருஸ்ஸாஷாத் பரம்-ப்ரஹ்ம
தஸ்மை $குருவே நம


குருவே ஸர்வலோகாநாம்
பிஷ்ஜே பவரோகிணாம்
நிதயே ஸர்வவித்யாநாம்
தக்ஷ்ணாமூர்த்தயே நம


ஓம் நம ப்ரணவார்த்தாய
சுத்த ஜ்ஞானநக மூர்த்தயே
நிர்மலாய ப்ரசாந்தாய
தக்ஷ்ணாமூர்த்தயே நம


ப்ரஹ்மாநந்தம் பரமஸுகதம்
கேவலம் ஜ்ஞாண மூர்த்திம்
த்வந்த்வாதீதம் ககந ஸத்ருசம்
தத்-த்வமஸ்யாதி லக்ஷ்யம்


ஏகம் நித்யம் விமலம் அசலம்
ஸர்வதீ ஸாக்ஷ்பூதம்
பாவாதீதம் த்ரிககுணரஹிதம்
ஸத்குரும் தம் நமாமி

- ஆசிரியர் :*


2/33