ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய பஞ்சரத்னம்


ஷடானனம் சந்தனலிப்த காத்ரம்

மஹோரஸம் திவ்ய மயூர வாஹனம் |

ருத்ரஸ்ய ஸூனும் ஸுரலோக நாதம்

ப்ரஹ்மண்ய தேவம் சரணம் ப்ரபத்யே ||

ஜாஜ்வல்யமானம் ஸுரப்ருந்த வந்த்யம்

குமாரதாரா தட மந்திரஸ்தம் |

கந்தர்ப்ப ரூபம் கமனீய காத்ரம்

ப்ரஹ்மண்ய தேவம் சரணம் ப்ரபத்யே ||

த்விஷட் புஜம் த்வாதச திவ்ய நேத்ரம்

த்ரயீதனும் சூலமஸிம் ததானம் |

சேஷாவதாரம் கமனீய ரூபம்

ப்ரஹ்மண்ய தேவம் சரணம் ப்ரபத்யே ||

ஸுராரி கோராஹவ சோபமானம்

ஸுரோத்தமம் சக்திதரம் குமாரம் |

ஸுதார சக்த்யாயுத சோபிஹஸ்தம்

ப்ரஹ்மண்ய தேவம் சரணம் ப்ரபத்யே ||

இஷ்டார்த்த ஸித்தி ப்ரதமீச புத்ரம்

இஷ்டான்னதம் பூஸுர காமதேனும் |

கங்கோத்பவம் ஸர்வ ஜனானு கூலம்

ப்ரஹ்மண்ய தேவம் சரணம் ப்ரபத்யே ||

ய:ச்லோக பஞ்சகமிதம் படதே ச பக்த்யா

ப்ரஹ்மண்ய தேவ விநிவேசித மாநஸஸ்ஸன் |

ப்ராப்னோதி போக மகிலம் புவியத்யதிஷ்டம்

அந்தே ஸ கச்சதி முதா குஹஸாம்ய மேவ ||

- ஆசிரியர் :*


12/33