ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா


மங்களம் குருதேவாய
மங்களம் ஜ்ஞானதாயினே
மங்களம் பர்த்திவாஸாய
மங்களம் ஸத்யஸாயினே

- ஆசிரியர் :*


3/33