ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி


மூஷித வாகன
மோகன ஹஸ்த
சியாமள கர்ண
விளம்பர சூத்ர
வாமண ரூப
மஹேஸ்வர புத்ர
விக்ந விநாயகா
பாத நமஸ்தே

- ஆசிரியர் :*


4/33