ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி


  கருபாஸமுத்ரம் ஸுமுகம் த்ரிநேத்ரம்
ஜடாதரம் பார்வதி வாமபாகம்
ஸதாசிவம் ருத்ரம் அநந்தரூபம்
சிதம்பரேசம் ஹ்ருதி பாவயாமி

- ஆசிரியர் :*


7/33