ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

ஸ்ரீ அஷ்டலக்ஷ்மி ஸ்தோத்ரம்


ஆதிலக்ஷ்மி


ஸுமநஸ வந்தித ஸூந்தரி மாதவி
சந்த்ர ஸஹோதரி ஹேமமயே
முநிகண மண்டித மோக்ஷ ப்ரதாயிநி
மஞ்ஜுள பாஷிணி வேதநுதே
பங்கஜ வாஸிநி தேவஸுபூஜித
ஸத்குண வர்ஷிணி சாந்தியுதே
ஜயஜய ஹேமதுஸூதந காமிநி
ஆதிலக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்
தான்யலக்ஷ்மி


அயிகலி கல்மஷ நாசிநி காமிநி
வைதிக ரூபிணி வேதமயே
க்ஷீர ஸமுத்பவ மங்கள ரூபிணி
மந்த்ர நிவாஸிநி மந்த்ரநுதே
மங்கள தாயிநி அம்புஜ வாஸிநி
தேவ கணார்ச்ரித பாதயுதே
ஜயஜய ஹேமதுஸூதந காமிநி
தான்யலக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்
தைர்யலக்ஷ்மி


ஜயவர வர்ணிநி வைஷ்ணவி பார்கவி
மந்த்ர ஸ்வரூபிணி மந்த்ரமயே
ஸுரகண பூஜித சீக்ரபல ப்ரத
ஜ்ஞானவிகாஸிநி சாஸ்த்ர நுதே
பவபய ஹாரிணி பாப விமோசநி
ஸாது ஜநாச்ரத பாதயுதே
ஜயஜய ஹேமதுஸூதந காமிநி
தைர்யலக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்
கஜலக்ஷ்மி


ஜயஜய துர்கதி நாசினி காமிநி
ஸர்வபல ப்ரத சாஸ்த்ரமயே
ரதகஜ துரக பதாதி ஸபாவ்ரத
பரிஜன மண்டித லோகநுதே
ஹரிஹர ப்ருப்பஸு பூஜித ஸேவித
தாப நிவாரணி பாதயுதே
ஜயஜய ஹேமதுஸூதந காமிநி
கஜலக்ஷ்மி ரூபேண பாலயமாம்
ஸந்தானலக்ஷ்மி


அயிகக வாஹிநி மோஹிநி சக்ரிணி
ராக விவர்த்திநி ஜ்ஞானமயே
குணகண வாரிதி லோக ஹிதைஷிணி
ஸ்வரஸப்த பூஷித கானநுதே
ஸகல ஸூராஸுர தேவ முநீச்வர
மாநவ வந்தித பாதயுதே
ஜயஜய ஹேமதுஸூதந காமிநி
ஸந்தானலக்ஷ்மிது பாலயமாம்
விஜயலக்ஷ்மி


ஜய கமலாஸநி ஸத்கதி தாயிநி
ஜ்ஞான விகாஸிநி கானமயே
அனுதின மர்ச்சித குங்கும தூஸர
பூஷித வாஸித வாத்யனுதே
கனகதாரா ஸ்துதி வைபவ வந்தித
சங்கர தேசிக மான்யபதே
ஜயஜய ஹேமதுஸூதந காமிநி
விஜயலக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்
வித்யாலக்ஷ்மி


ப்ரண ஸுரேச்வரி பாரதி பார்க்கவி
சோக விநாசிநி ரத்னமயே
மணிமய பூஷித கர்ண விபூஷண
சாந்தி ஸமாவ்ருத ஹாஸ்யமுகே
நவமிதி தாயிநி கலிமலஹாரிணி
காமித பலப்ரத ஹஸ்தயுதே
ஜயஜய ஹேமதுஸூதந காமிநி
வித்யாலக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்
தனலக்ஷ்மி


திமிதிமி திந்திமி திந்திமி திந்திமி
துந்துபி நாத ஸூபூர்ணமயே
குமகும குங்கும குங்கும குங்கும
சங்க நிநாத ஸுவாத்யநுதே
வேத புராணே திஹாஸ ஸூபூஜித
வைதிக மார்க ப்ரதர்சயுதே
ஜயஜய ஹேமதுஸூதந காமிநி
தனலக்ஷ்மி ரூபேண பாலயமாம்

- ஆசிரியர் :*


9/33