ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம்


இந்திர உவாச
நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே
பிடே ஸுரபூஜிதே
சங்கு சக்ர கதாஹஸ்தே
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே


நமஸ்தே கரூடாருடே
கோலாஸு பயங்கரி
ஸர்வ பாப ஹரேதேவி
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே


ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வவரதே
ஸர்வதுஷ்ட பயங்கரி ஸர்வ துஃக்கஹரே தேவி
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே


ஸித்தி புத்திப்ரதே தேவி
புக்தி முக்தி ப்ரதாயினி
மந்த்ரமூர்த்தே ஸதாதேவி
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே


ஆத்யந்தர ஹிதே தேவி
ஆதிசக்தி மஹேச்வரி
யோகக்ஞே யோஸகம்பூதே
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே


ஸ்தூர ஸூக்ஷ்ம மஹாரெளதரே
மஹாசக்தி மஹோதரே
மஹா பாபஹரே தேவி
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே


பத்மாஸன ஸ்திதே தேவி
பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபினி
பரமேசி ஜகந்மாதா
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே


ச்வேதாம்பரதரே தேவி
நானாலங்கார பூஷிதே
ஜகஸ்திதே ஜகந்மாத
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே


மஹாலக்ஷ்மியஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம்
யப்படேத் பக்திமான் நர
ஸர்வஸித்தி மவாப்னோதி ஸர்வா
ஏக காலம் படேந் நித்யம்
மஹாபாப விநாசனம்
த்விகாலம் யபடேந் நித்தயம்
தனதான்ய ஸமந்வித
த்ரிகாலம் யபடேந் நித்யம்
மஹாசத்ரு விநாசனம்
மஹாலக்ஷ்மீர் பவேந் நித்யம்
ப்ரஸன்னா வரதா சுபா
மஹாலக்ஷ்மியஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்

- ஆசிரியர் :*


8/33