ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

தீபம் ஏற்றும் போது


ஓம் சுவர்ண விருத்திம் குருமே க்ருஹே ஸ்ரீ-
ஓம் சுதான்ய விருத்திம் குருமே க்ருஹேஸ்ரீ-
ஓம் கல்யாண விருத் திம் குருமேக் ருஹேஸ்ரீ-

- ஆசிரியர் :*


32/33