ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

காலையில் எழுந்ததும் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகங்கள்


1. கராக்ரே வஸதே லக்ஷ?மீ: கரமத்யே ஸரஸ்வதீ

கரமூலே து கௌரி ஸ்யாத் ப்ரபாதே கரதர்சனம்2. ஸமுத்ரவஸனே தேவி பர்வதஸ்தன மண்டிதே

விஷ்ணுபத்னி நமஸ்துப்யம் பாதஸ்பர்சம் க்ஷமஸ்வமே3. அஹல்யா திரௌபதீ ஸீதா தாரா மந்தோதரீ ததா

பஞ்ச கன்யா: ஸ்மரேந்நித்யம் மஹாபாதகநாசனம்4. புண்யச்லோகோ நலோ ராஜா புண்யச்லோகோ யுதிஷ்டிர:

புண்யச்லோகா ச வைதேஹீ புண்யச்லோகோ ஜனார்தன:5. கார்கோடகஸ்ய நாகஸ்ய தமயந்த்யா: நளஸ்ய ச

ருதுபர்ணஸ்ய ராஜர்ஷே: கீர்த்தனம் கலி நாசனம்6. அச்வத்தாமா பலிர்வ்யாஸ : ஹனுமான் ச விபீசண:

க்ருப: பரசுராமஸ்ச்ச ஸப்தைதே சிரஜீவின:7. ப்ரம்மா முராரி : ஸ்திரிபுராந்தகச்ச

பானுச்சசீ பூமிஸுதோ புதச்ச

குருச்ச சுக்ரச்சனிராஹுகேதவ:

குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்8. ப்ருகுர்வஸிஷ்ட : க்ரதுரங்கிராச்ச

மனு: புலஸ்த்ய : புலஹச்ச கௌதம:

ரைப்யோ மரீசி : ச்யவனோத தக்ஷ:

குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்9. ஸனத்குமாரச்ச ஸனந்தனச்ச

ஸனாதனோப்யாஸுரிஸிம்ஹலௌச

ஸப்தஸ்வராஸ்ஸப்த ரஸாதலானி

குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்10. ஸப்தார்ணவா : ஸப்தகுலாசலாச்ச

ஸப்தர்ஷயோ த்வீபவனானி ஸப்த

பூராதிலோகா : புவனானி ஸப்த

குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்11. ப்ருத்வீ ஸகந்தா ஸரஸாஸ்ததா ஸஸப
:
ஸ்பர்சச்ச வாயூர்ஜ்வலிதம்ச தேஜ:

நபஸ்ஸசப்தம் மஹாதாஸஹைவ

குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்12. குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணு குருர்தேவோ மஹேச்வர:

குரு: ஸாக்ஷ?த் பரம் ப்ரஹ்ம தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நம:குளியல் ஆரம்பிக்கும்போது சொல்ல வேண்டியது13. அதிக்ரூர மஹாகாய கல்பாந்ததஹனோப

பைரவாய நமஸ்துப்யம் அனுக்ஞாம் தாதுமர்ஹஸி14. கங்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரி ஸரஸ்வதி

நர்மதே ஸிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் ஸன்னிதிம் குரு15. கங்கா கங்கேதி யோ ப்ரூயாத் யோஜனானாம் சதைரபி

முச்யதே ஸர்வபாபேப்ய: விஷ்ணுலோகம் ஸ கச்சதிசாப்பிடும்போது சொல்ல வேண்டியது16. அன்னபூர்ணே ஸதாபூர்ணே சங்கரப்ராணவல்லபே

ஞானவைராக்ய ஸித்யர்த்தம் பிக்ஷõம் தேஹி ச பார்வதி17. அஹம் வைச்வானரோ பூத்வா ப்ராணினாம் தேஹமாச்ரித:

ப்ராணாபான ஸமாயுக்த: பசாம்யன்னம் சதுர்விதம்

பிக்ஷõம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதா ஸன்னபூர்ணேச்வரீவீட்டிலிருந்து வெளியே போகும்போது சொல்ல வேண்டிய ஸ்துதி18. வனமாலீ கதீ சார்ங்கீ சங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ

ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணு: வாஸுதேவோ பிரக்ஷதுபடுக்கும் போது சொல்ல வேண்டியது19. அகஸ்திர் மாதவச்சைவ முசுகுந்தோ மஹாபல:

கபிலோ முனிரஸ்தீக: பஞ்சைதே ஸுகசாயின:20. அச்யுதம் கேசவம் விஷ்ணும் ஹரிம் ஸோமம் ஜனார்தனம்

ஹம்சம் நாராயணம் க்ருஷ்ணம் ஜபேத் துஸ்வப்ன சாந்தயே21. ப்ரம்மாணம் சங்கரம் விஷ்ணும் யமம் ராமம் தனும் பலிம்

ஸப்தைதான் ய: ஸம்ரேந் நித்யம் துஸ்வப்னஸ்தஸ்ய நிச்யதி- ஆசிரியர் :*


29/33