ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி


கங்காதர தமணீய ஜடாகலாபம்
கெளரீ நிரந்தர விபூஷித வாமபாகம்
நாரயணப்பிரியம் அநங்கமதாப ஹாரம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ விஷ்வநாதம்

- ஆசிரியர் :*


6/33