ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி


சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும்
சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்
ப்ரஸன்ன வதனம் த்யாயேத்
ஸர்வ விக்ணோபசாந்தயே


வகாதுண்ட மஹாகாய
ஸூர்ய கோடி ஸமப்ரப
அவிக்னம் குருமே தேவ
ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா


கஜாநநம் பூதகணாதி ஸேவிதம்
கபித்த ஜம்பூபலஸார பக்ஷதம்
உமாஸுதம் சோக விநாச காரணம்
நமாமி விக்னேச்வர பாத பங்கஜம்


அகஜானன பத்மார்க்கம்
கஜானனம் அஹர்நிசம்
அநேகதம் தம் பக்தானாம்
ஏகதந்தம் உபாஸ்மஹ

- ஆசிரியர் :*


1/33