தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

அம்மா இங்கே வா வா


அம்மா இங்கே வா வா
ஆசை முத்தம் தா தா
இலையில் சோறு போட்டு
ஈயை தூர ஓட்டு
உன்னை போன்ற நல்லார்
ஊரில் யாவர் உள்ளார்
என்னால் உனக்குத் தொல்லை
ஏதும் இங்கும் இல்லை
ஐயம் இன்றி சொல்வேன்
ஒப்புரவின்றி ஒழுகு
ஓதும் செயலே நலமாம்
ஒளவை சொன்ன மொழியாம்
அதே எனக்கு வழியாம்

- ஆசிரியர் :*


31/77