காலத்தால் அழியாத தமிழ் பாடல்கள்

வந்தே மாதரம்


வந்தே மாதரம்
வந்தே மாதரம்
சுஜலாம் சுபலாம் மலயஜஸீதலாம்
சஸ்யஷ்யாமலாம் மாதரம் வந்தே மாதரம்


கோடி கோடி கண்ட கலகல நினாத கராலே
கோடி கோடி புஜைர் த்ருத கர கரவாலே
அபலா கெனோ மா நமாமி தாரிணீம்
பஹுபல தாரிணீம் நமாமி தாரிணீம்
ரிபுதல வாரிணீம் மாதரம் வந்தே மாதரம்


துமி வித்யா திமி தர்ம
துமி ருதி துமி மர்ம த்வம் ஹி ப்ராணா சரீரே
பாஹுதே துமி மா சக்தி
ருதயே துமி மா பக்தி
தோமாரயி ப்ரதிமா கடி மந்திரே மாதரம் வந்தே மாதரம்


த்வம் ஹி துர்கா தசப்ரஹண தாரிணீம்
கமலாம் கமலதல விஹாரிணீம்
வாணீ வித்யா தாயினீம்
நமாமி த்வாம் நமாமி கமலாம் அமலாம் அதுலாம்
சுஜலாம் சுபலாம் மாதரம் வந்தே மாதரம்


ச்யாமளாம் சரளாம்
ஸுஸ்மிதாம் புஷிதாம்
தரணீம் பரணீம் மாதரம் வந்தே மாதரம்
பாரத மாதா கீ ஜெய்

- ஆசிரியர் :*


2/6