காலத்தால் அழியாத தமிழ் பாடல்கள்

உலக நீதி


ஓதாம லொருநாளு மிருக்கவேண்டாம்
ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம்
மாதாவை யொருநாளு மறக்க வேண்டாம்
வஞ்சனைகள் செய்வாரோ டிணங்க வேண்டாம்
போகாத விடந்தனிலே போக வேண்டாம்
போகவிட்டுப் புறஞ்சொல்லித் திரிய வேண்டாம்
வாதாடுங் குறவரிட வள்ளி பங்கன்
மயிலேறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே


நெஞ்சாரப் பொய்தன்னைச் சொல்ல வேண்டாம்
நிலையில்லா காரியத்தை நிறுத்த வேண்டாம்
நஞ்சுடனே யொருநாளும் பழக வேண்டாம்
நல்லிணக்க மல்லரோ டிணங்க வேண்டாம்
அஞ்சாமற் தனிவழியே போக வேண்டாம்
அடுத்தவரை யொருநாளுங் கெடுக்க வேண்டாம்
மஞ்சாறுங் குறவரிட வள்ளி பங்கன்
மயிலேறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே


மனம்போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம்
மாற்றானை யுறவென்று நம்ப வேண்டாம்
தனந்தேடி யண்ணாமற் பதைக்க வேண்டாம்
தருமத்தை யொருநாளும் மறக்க வேண்டாம்
சினந்தேடி யல்லலையுந் தேட வேண்டாம்
சினந்திருந்தால் வாசல்வழி சேர வேண்டாம்
மனந்தேடுங் குறவரிட வள்ளி பங்கன்
மயிலேறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே


குற்றமொன்று பாராட்டித் திரிய வேண்டாம்
கொலைகளவு செய்வாரோ டிணங்க வேண்டாம்
கற்றவரை யொருநாளும் பழிக்க வேண்டாம்
கற்புடைய மங்கையரைக் கருத வேண்டாம்
கொற்றவனோ டெதிர்மாறு பேச வேண்டாம்
கோயிலில்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்
மற்றுநிக ரொவ்வாத வள்ளி பங்கன்
மயிலேறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே


வாழாமற் பென்ணை வைத்துத்திரிய வேண்டாம்
மனையாளை குற்றமொன்றுஞ் சொல்ல வேண்டாம்
வீழாத படுங்குழியில் வீழ வேண்டாம்
வெஞ்சமரிற் புறங்கொடுத்து மீள வேண்டாம்
தாழ்வான குலத்துடனே சேரவேண்டாம்
தாழ்ந்தவரை பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம்
வாழ்வாருங் குறவரிட வள்ளி பங்கன்
மயிலேறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே


வார்த்தை சொல்வார் வாய்பார்த்து திரிய வேண்டாம்
மதியாதார் தலைவாசல் மிதக்க வேண்டாம்
மூத்தோர்சொல் வார்த்தைகளை மறக்க வேண்டாம்
முன்கோபக்காரரோ டிணங்க வேண்டாம்
வாத்தியார் கூலியை வைத்திருக்க வேண்டாம்
வழி பறித்துத் திரிவாரோடு டிணங்க வேண்டாம்
சேர்ந்தபுக ழானதொரு வள்ளி பங்கன்
திருக்கை வேலாயு தனைச் செப்பாய் நெஞ்சே


கருதாமற் கருமங்கள் முடிக்க வேண்டாம்
கணக்கழிவை யொருநாளும் பேச வேண்டாம்
பொருவார்தம் போர்களத்தில் போக வேண்டாம்
பொதுநிலத்தி லொருநாளு மிருக்க வேண்டாம்
இருதார மொருநாளுந் தேட வேண்டாம்
எளியாரை எதிரிட்டுக் கொள்ள வேண்டாம்
குருகாரும் புனங்காக்கும் ஏழைபங்கன்
குமரவேள் பாதத்தை கூராய் நெஞ்சே


சேராத விடந்தனிலே சேர வேண்டாம்
செய்நன்றி யொருநாளு மறக்கவேண்டாம்
யாரோடுங் குண்டுணியாய்த் திரியவேண்டாம்
உற்றாரை யுதாசீனங்கள் செய்யவேண்டாம்
பேரான காரியத்தைத் தவிர்க்க வேண்டாம்
வினை பட்டுத் துணைபோல்நீ திரிய வேண்டாம்
வாதாடுங் குறவரிட வள்ளி பங்கன்
மயிலேறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே


மண்ணினின்று பெண்ணோறஞ் சொல்ல வேண்டாம்
மனஞ்சலித்துத் திடிக்கிட்டுத் திரிய வேண்டாம்
மண்ணழிவு செய்து துயர்காட்ட வேண்டாம்
காணாத வார்த்தைகளை கட்டுரைக்க வேண்டாம்
புண்படவே வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டாம்
புறஞ்சொல்லித் திரிவாரோ டிணங்க வேண்டாம்
மண்ணழந்தார் மருமகனார் மைந்த னெங்கால்
மயிலேரும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே


புறம்பேசித் திரிவாறோ டிணங்க வேண்டாம்
வாதாடு வழக்குரைத்துச் சொல்ல வேண்டாம்
திறம்பேசிக் கலகமிட்டுத் திரியவேண்டாம்
தெய்வத்தை யொருநாளும் மறக்க வேண்டாம்
இறந்தாலும் பொய்தன்னை சொல்ல வேண்டாம்
ஏசனிட்டு வுற்றாரை நத்த வேண்டாம்
குறந்தனிலே வாழ்கின்ற வள்ளி பங்கன்
குமரவேள் நாமத்தை கூறாய் நெஞ்சே


ஆதரித்துப் பலவகைப் பொருளுந்தேடி
பழந்தமிழா லறுமுகனைப் பாட வேண்டி
ஓதுவித்த வாசகத்தா லுலக நாதன்
உண்மையாய்ப் பாடிவைத்த உலக நீதி
காதலித்துக் கற்றோருங் கேட்ட பேரும்
கருத்துடனே நாள்தோறும் களிப்பி னோடு
போதமுற்று மிகவாழ்ந்து பொருளுந்தேடி
பூலோக முள்ளளவும் வாழ்வார் தாமே

- ஆசிரியர் :*


6/6