காலத்தால் அழியாத தமிழ் பாடல்கள்

ஆத்திச் சூடி


அறஞ் செய்ய விரும்பு
ஆறுவது சினம்
இயல்வது கரவேல்
ஈவது விலகேல்
உடையது விளம்பேல்
ஊக்கமது கைவிடேல்
எண்ணெழுத் திகழேல்
ஏற்ப திகழ்சி
ஐய மிட்டுண்
ஒப்புர வொழுகு
ஓதுவ தொழியேல்
ஒளவியம் பேசேல்
அகஞ் சுருக்கேல்
கண்டொன்று சொல்லேல்
ஙப்போல் வளை
சனி நீராடு
ஞயம் பட வுரை
இடம்பட வீடிடேல்
இணக்க மறந்திணங்கு
தந்தை தாய்ப்பேன்
நன்றி மறவேல்
பருவத்தே பயிர்செய்
வண்பறித் துண்ணேல்
இயம்பலாதன செயேல்
அரவ மாட்டேல்
இலவம் பஞ்சிற் துயில்
வஞ்சகம் பேசேல்
அழகலாதன செயேல்
இளமையிற் கல்
அறனை மறவேல்
அனந்த லாடல்
கடிவது மற
காப்பது விரதம்
கிழமைப்பட வாழ்
கீழ்மை யகற்று
குணமது கைவிடேல்
கூடிப் பிரியேல்
கெடுப்ப தொழி
கேள்வி முயல்
கைவினை கரவேல்
கொள்ளை விரும்பேல்
கோதாட் டொழி
சக்கர நெறிநில்
சான்றோ ரினத்திரு
சித்திரம் பேசேல்
சீர்மை மறவேல்
சுளிக்கச் சொல்லேல்
சூது வரும்பேல்
செய்வன திருந்தச்செய்
சேரிட மறிந்து சேர்
சையனத் திரியேல்
சொற்சோர்வு படேல்
சொல்லித் திரியேல்
தக்கோ னெனத்திரி
தானமது விரும்பு
திரிமாலுக் கடிமை செய்
தீயினை யகற்று
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல்
தூக்கி வினைசெய்
தெய்வ மிகழேல்
தேசத்தோ டொத்துவாழ்
தையற்சொற் கேளேல்
தொன்மை மறவேல்
தோற்பன தொடரேல்
நன்மை கடைப்பிடி
நாடொப்பன செய்
நிலையிற் பிரியேல்
நீர்விளை யாடேல்
நுண்மை நுகரேல்
நூற்பல கல்
நெற்பயிர் விளை
நேர்பட வொழுகு
கைவன கணுகோல்
நோய்பட வுரையேல்
நோய்க் கிடங்கொடேல்
பழிப்பன பகரேல்
பாம்போடு பழகேல்
பிழைபடச் சொல்லேல்
வீடுபெற நில்
புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்
பூமி திருத்தியுண்
பெரியோரை துணைகொள்
பேதமை யகற்று
பையலோ டிணங்கேல்
பொருடனை போற்றி வாழ்
போர்த்தொழில் புரியேல்
மனந் தடுமாறேல்
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல்
மிகைபடச் சொல்லேல்
மீதூண் விரும்பேல்
முனைமுகத்து நில்லேல்
மூர்க்கரோ டிணங்கேல்
மெல்லியா டோள்சேர்
மேன்மக்கள் சொற்கேள்
மைவிழியார் மனையகல்
மொழிவ தறமொழி
மோகத்தை முனி
வல்லமை பேசேல்
வாதுமுற் கூறேல்
வித்தை விரும்பு
வீடுபெற நில்
உத்தமனா யிரு
ஊருடன் கூடிவாழ்
வெட்டனப் பேசேல்
வேண்டி வினைசெயேல்
வைகறைத் துயிலெழு
ஒன்னாரைச் சேரேல்
ஓரஞ் சொல்லேல்

- ஆசிரியர் :*


4/6